درباره طیور درباره طیور .

درباره طیور

روش پباده سازی یک واحد مرغداری گوشتی

 مقدمه
متقاضیان طرحهای مرغداری و دامداری آن گاه از گزینش طرح موضوع نظر، باید نسبت به تهیه زمین و طی فرایند اداری مربوطه مبادرت نموده و در غایت پروانه تاسیس طرح درخواستی خود را دریافت کنند و آن مجوزی می باشد که برای احداث تاسیسات قضیه نیاز ، بر پایه موافقت صادره ضمن رعایت قانون ها و قانون ها نظام دامپروری بوسیله سازمان جهاد کشاورزی صادر می شود و تمام مشخصات اجراکننده طرح ، جور و گنجایش طرح ، اندازه زمین و مساحت مسقف در آن قید گردیده هست . در این مطلب تلاش گردیده مشخصات و بعدها یک واحد مرغ گوشتی بظرفیت 20000 قطعه بررسی و ارائه شود .

ماشین جوجه کشی
مجری پروژه پس از دریافت پروانه تاسیس بایستی نسبت به رسم نقشه طرح خویش توسط کارشناسان کارآزموده اقدام کرده و سپس از تائید آن از طرف اداره صادر کننده پروانه تاسیس ، عملیات اجرای را استارت نماید مدل
طرح : مرغداری گوشتی ظرفیت
: 20000 قطعه میزان
زمین : میزان زمین برابر پروانه تاسیس 5400 متر مربع مساحت مسقف : بر اساس دستورالعملهای سازمان مجاهدت کشاورزی در اکنون حاضر 2400 متر مربع برای یک واحد مرغداری گوشتی 20000 قطعه ای می باشد . به شرح تحت که بایستی در پباده سازی نقشه مد نظر قرار گیرد .
1 .
سالن پرورش : 2000 مترمربع 2 .
تأسیسات جانبی : ( انباردان، پیش سالنها، خانه کارگری و دفتر کار مدیر) 400 متر مربع 
طراحی تاسیسات در
یک پروژه 20000 قطعه ای با توجه به ابعاد زمین و موقعیت آن می بضاعت و توان حالتهای مختلفی را پباده سازی و اجرا نمود : الف
- طرح اول : دو تالار 10000 قطعه ای در امتداد هم ب
- طرح دوم :4 تالار 5000 قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر ج
- طرح سوم : دو تالار 10000 قطعه ای به موازات هم الف-
طرح نخستین :دو تالار 10000 قطعه ای در امتداد هم  در صورتیکه زمین زمینه لحاظ حالتی مستطیلی داشته و طول آن حداقل 150 متر باشد؛ سفارش می‌گردد از مورد الف به کار گیری کرده و دو تالار به بعدها 5/71* 14 متر که در میان آنها اطاق دستور به بعد ها 5/4 * 14 متر قرار میگیرد را اجرا نمود .
 با دقت به طول زمین می توانایی عرض تالار را کمتر یا این که عمده نیز تعیین نمود اما می بایست اعتنا نمود که تغییر و تحول عرض سالن موقعیت مختص خود را هم در طرز مدیریت، تعداد تهویه ها ،تعداد سطر زنجیر دانخوری ، آبخوریها و بقیه نکات فنی را می طلبد و بایستی آن را رعایت نمود . ولی به لحاظ می رسد شایسته ترین شرایط پهنا 14 متر باشد . که در اینصورت می توانایی 6 ردیف زنجیر دانخوری و 6 سطر آبخوری در تالار نصب نمود .
 ارتفاع دیوارهای سالن 8/2 متر و در اواسط سالن پرورش جهت برقراری شیب مطلوب در فیس استعمال از سقف تیرچه و بلوک 1/3 متر خواهد بود . اما میتوان با مشورت مهندس ناظر طرح و حیث اجرا کننده در پوشش سالنها با در حیث به چنگ آوردن آب و هوای حوزه‌ از سقفهای گنبدی یا شیروانی نیز به کارگیری نمود .
 طول اطاق دستور یک متر اکثر از سالنها انتخاب میگردد تا علاوه بر تامین حجم مطلوب هوای قضیه نیاز هیترها ، فضای کافی برای نصب دانخوریها ، تابلوهای برق، لوله های آب و بقیه امکانات وجود داشته باشد .

 


دربها : 1 . در ورودی اطاق دستور جهت راحتی در انتقال ونصب لوازم به ابعاد ( cm120*180 ) تعبیه شود .
2 . از اطاق دستور برای هر یک از سالنها یک عدد در به بعدها 180 * 100 سانتی متر بداخل سالن رویش قرار می‌گیرد .
3 . در یک سوم انتهای سالن پرورش یک درب به میزان 180 * 100 سانتی متر جهت مواقع واجب ، تخلیه تالار و غیره نصب گردد .

پنجره ها : 1 . با عنایت به این که در درحال حاضر حاضر سیستم تونلی در سالنهای مرغداری عملاً مورد رضایت بوده و بهترین تلاش را نشان داده است؛ لذا در اولِ تالار و به فاصله دو متر از اولِ تالار و در طول 2/1- 1 متر، در هر ضلع سالن تعداد 3 عدد پنجره به بعد ها 1* 2/1 متر و به فاصله حدود 3 متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود . علی رغم اینکه تأمین فروغ کاملاً مصنوعی می باشد اما سفارش می شود در فواصل 23 ، 43 و 63 متری سالن هم در هر ضلع یک عدد پنجره 1*2/1 متر نصب شود ، تا ضمن استفاده از نور و روشنایی ارگانیک در مواقع لزوم برای تهیه تهویه سالنها و مقدار هوای ورودی موضوع به کار گیری قرار گیرند .
2 . یک عدد پنجره به بعد ها (cm 80 * 100) هم در ضلع پیش‌روی در ورودی پیش تالار جهت ساخت تهویه و تأمین هوای مسئله نیاز قرار می گیرد .

تهویه ها : 1 . در انتهای سالن با توجه به حجم ، طول و پهنا تالار تعداد تهویه ها تعیین و نصب می‌شود . لذا برای سالن به بعد ها 14*5/71 متر، تعداد 2 عدد تهویه 140*140 و 3 عدد تهویه 70 سانتی متر بطوریکه یک در در میان نصب شود مورد نیاز می باشد .
2 . برای پرهیز از ورود هوای خروجی تالار رویش بوسیله تهویه ها ، به درون مزارع دور و بر و عدم مزاحمت برای ایشان ، بفاصله 2 متر از انتهای تالار دیوار حایل و یا دیوار حیاط مرغداری احداث می شود .همینطور میتوان توسط کانالهای فلزی یا گالوانیزه هوای خروجی از تهویه ها را به طرف پائین هدایت نمود .


ب - طرح دوم : چهار تالار 5000 قطعه ای دو به دو به موازات همدیگر .
 در صورتیکه زمین انتخابی حالتی مربعی شکل یا این که مشابه آن داشته باشد می بضاعت دو ردیف تالار دربرگیرنده دو واحد 5000 قطعه ای که اتاق پیش سالن در میانه آن‌ها قرار دارد، تولید نمود که در اینصورت بعدها سالنها 12* 5/41 متر، اطاق فرمان 12*4 متر و ارتفاع دیوار ها 8/2 متر گزینش میشود .

در و پنجره ها: 1 .
در محل ورود اطاق دستور ( 8/1* 2/1 ) متر 2 .
در ورودی سالن پرورشی ( 8/1 * 1 ) متر 3 .
یک عدد درب ضروری در یک سوم انتهای سالن ( 8/1 * 1 ) متر 4 . یک پنجره ( 8/0 * 1 ) متر در ضلع مقابل در محل ورود اطاق دستور نصب شود .
5 . در ابتدای تالار و به مسافت دو متر از اولِ سالن و در طول 2/1- 1 متر، در هر ضلع تالار تعداد 3 عدد پنجره به بعد ها (8/0 * 1 ) و به مسافت حدود 3 متر از همدیگر طراحی و تعبیه شود .
6 . دو عدد پنجره 8/0* 1 در 20 و 34 متری اولِ سالن در دو ضلع طولی نصب شود ، تا ضمن به کار گیری از نوروروشنایی ارگانیک در مواقع لزوم برای تنظیم تهویه سالنها و مقدار هوای ورودی موضوع استعمال قرار گیرند .
7 . تهویه ها در انتهای سالن و به تعداد دو عدد 120 و 3 عدد 90 سانتی متری بصورت یک در فی مابین تعبیه شود .


ج – طرح سوم :دو سالن 10000 قطعه ای به موازات هم .
در
صورتیکه وضعیت و بعدها زمین مطلوب طرحهای الف یا ب نباشد و مجری طرح خود رغبت به روشهای خاطره گردیده نداشته باشد ، می توان از وضعیت دو سالن 10000 قطعه به موازات هم به کار گیری کرد بشرح مختصات پایین : 1 . هر سالن پرورش به بعدها 14 * 71 و طول دیوار 8/2 متر .
2 . راز تالار یا اطاق دستور به ابعاد 5/3 * 14 و طول دیوار 8/3 متر .
3 . در ورودی سرسالن 2/1 * 8/1 متر .
4 . در ورودی سالن 1* 8/1 متر .
5 . یک عدد در دوسوم انتهای سالن بطرف تراس مرغداری و میزان 1 * 8/1 متر .
انبار
: در تعیین محل انبار بایستی زیاد دقت نمود بنحوی که بتوان کمترین فاصله را با اطاق دستور داشته باشد .
اماکن ورود و خروج وسایل نقلیه سنگین جهت حمل و تخلیه مواد را اولیه براحتی داشته باشد .
نزدیکترین فاصله را با درب محل ورود مرغداری داشته باشد .
 دست‌کم فضای مسئله نیاز جهت احداث انبار 180 متر و حداکثر می بضاعت و توان 240 متر را برای انبار یک واحد مرغداری 20000 قطعه در حیث گرفت . لذا برای پروژه حاضر انبار به ارتفاع 15 ، پهنا 12 و ارتفاع 5 متر تعیین می شود .
درب مهم انبار بایستی طوری ساخته شود تا وسایل نقلیه باری براحتی باطن یا بیرون گردیده و توشه خود را تخلیه کنند .
 همچنین با عنایت به حالت انبار و سالنها یک یا دو درب به ابعاد 8/1* 1 متر در طرفین انبار جهت رفت و آمد کارگران و حمل و نقل تعبیه می شود .

از آنجا که امکان ایجاد گرد و خاک در داخل انبار هنگام تخلیه بار و یا تهیه و تنظیم جیره وجود دارد؛ لذا دو عدد تهویه 60 سانتی متری و 2 الی 4 عدد پنجره 8/0* 1 متر با توجه به حالت انبار در نظر گرفته می شود خانه
کارگری در یک مرغداری 20000 قطعه ای حداقل به دو نفر خدمتکار نیاز می باشد لذا برای محل اسکان ایشان دو واحد بمساحت 100 مترمربع دربرگیرنده یک اطاق خواب ، هال ، آشپزخانه و خدمت بهداشتی احداث گردد .
موتور
منزل : با اعتنا به اینکه واحد مرغداری باید در تمام دوره رویش برق مورد نیاز را در اختیار داشته باشد لذا یک اطاق به بعدها 3*4 متر جهت استقرار موتور برق ضروری و قرار دادن اسباب و اثاث و ادوات یدکی سیستم برق مرغداری ساخته می شود .


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۱۰:۰۶ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

گله مولد یا تخم گذار کبک

توضیحاتی بابت گله کبک تخم گذار
کبک در شرایط طبیعی از اواسط اردیبهشت تا اواخر تیر تخم گذاری میکند. نظر به این که با توجه به توجیه اقتصادی، پرورش کبک به صورت صنعتی مد نظر است. لذا بایستی سیستم نور مصنوعی ، خوراک فرمول شده و بستر را با مدیریت صحیح به منظور شروع تخم گذاری و تداوم تولید تخم، کنترل نمود. بنابر این داشتن ۱۵-۱۰ لوکس نور در طول دوره تخم گذاری از ملزومات شرایط نوری محسوب میشود.

ماشین جوجه کشی

پرورش کبک با خرید گله مولد ۵ ماهه شروع میشود پس از خرید گله مولد و نگه داشتن گله در یک سیکل ۵۰ روزه نوری (توی لک بردن ) فعالیت کبک برای تخم گذاری اغاز می گردد. که این سن بهترین زمان برای تخم گذاری میباشد در ضمن کبک در هفت ماهگی به بلوغ جنسی و در چهار ماهگی به بلوغ جسمی (وزن ایده آل) میرسد . لازم به ذکر است به منظور شروع کار و کسب موفقیت بیشتر تعیین نژاد گله یکی از اساسی ترین گزینه ها میباشد که شرایط یک گله مطلوب در زیر ذکر میگردد.
۱-گله باید از لحاظ همخونی در حد f1 باشد به معنای ساده تر گله تهیه شده از یک لاین مادر اولیه بوده تا مراحل تکثیر، تولید و پرورش در حد استاندارد باشد و بازدهی مطلوب داشته باشد که این شاخص یکی از مهمترین گزینه های موفقیت میباشد.
۲-تعداد تخم گذاری در هر دوره پرورش ( دوره ۴ ماه )
۳-مقاوم بودن گله مذکور در برابر بیماری ها ( شرایط اب و هوایی گرم و سرد )
۴-نداشتن هیچ گونه نقص عضو پرنده ( حتی عیوب کوچک )
۵-داشتن چنگال هایی بلند که در جفت گیری موثر بوده و باعث بالا بردن درصد نطفه داری تخم ها میگردد.
کبک های مولد (تخم گذار)
اولین مرحله از سیکل پرورش کبک، تهیه گله مولد تخم گذار می باشد. در این مرحله کبک های مولد در بستر استقرار یافته و پس از تطبیق خود با شرایط محیطی (۵-۴ روز)، روانه سیکل نوردهی می شوند و پس از آن دوره تخم گذاری آغاز می گردد. لذا این مرحله از اهمیتی خاص برخوردار بوده و نقش کلیدی را در حصول نتایج مطلوب از سایر مراحل پرورش بعهده دارد.
به منظور شروع دوره پرورش، ابتدا باید گله مولد را تهیه نمود که به منظور صرفه اقتصادی، گله های ۶۵۰ قطعه ای به بالا مورد توجه می باشد. پس از خریداری کبک ها باید آنها را به بستر پرورش برده و به آرامی رها نمود. در بستر پرورش ملزوماتی اعم از شرایط تهویه مطلوب، نور مناسب و ظروف آب و دان کافی و در دسترس مد نظر می باشد. چنانچه کبک های مولد تهیه شده ۵ ماهه باشند، برای نوردهی مستعد بوده و می توان با مدیریتی صحیح دوره آن را آغاز نمود. اما به منظور تطبیق شرایط فیزیولوژیک و روانی کبک با محیط اطراف، باید چند روزی (۵-۴ روز) را تعلل نمود. دوره نوردهی به مدت ۵۲-۵۱ روز بوده و در این زمان شدت نور طی ساعت های منظم تغییر می یابد. در میان باید توجه نمود که حتی المقدور از قطعی برق، تنش صوتی و بویژه اختلال نور خودداری گردد. زیرا کبک ها بسیار تحریک پذیر بوده و نسبت به کوچکترین محرک ناآشنا واکنش نشان می دهند. در مدت زمان نوردهی از پروتئین خوراک کبک تا حدی کاسته شده و مکمل های ویتامینی، اندکی افزایش می یابد. زیرا پروتئین بالا موجب افزایش وزن کبک های تخم گذار شده و نهایتا در دوره تخم گذاری مشکلاتی را اعم از کاهش تخم یا درشتی بیش از اندازه آن را به بار می آورد. پس از اتمام دوره نوردهی، ساعت های روشنایی طی برنامه ای مشخص تا ۱۷-۱۶ ساعت افزایش یافته و کبک ظرف مدت ۱۸-۱۵ روز پس از دوره نوردهی شروع به تخم گذاری می نماید. در این زمان آشیانه های تخم گذاری باید تهیه و در بستر تعبیه گردند. هنگام شروع دوره نوردهی کبک های نر باید به مدت ۱۵ روز زودتر از ماده ها در خاموشی قرار گرفته باشند اما به علت دشواری این عمل، بجای آن در ۱۰-۸ روز اول تخم گذاری باید تخم ها را حذف نمود زیرا از درصد نطفه داری اندکی برخوردارند. دوره های تخم گذاری کبک های مولد در هر سال ۲ مرتبه و هر دوره شامل ۴ ماه می باشد. بدیهی است که تعداد تخم های روزانه بسته به تعداد گله مولد در هر دوره رو به فزونی می باشد. به طوری که طی دوره های ششم و هفتم ( کبک های ۳ تا ۴ ساله) درصد تخم گذاری ۶۸-۶۰ را می توان در نظر داشت. شایان ذکر است که کیفیت تخم نیز طی ۹ دوره تخم گذاری متغیر است. به طوری که در دوره اول ( کبک های ۱ ساله) بعلت بی نطفه بودن بعضی از تخم ها میتوان سطح کیفی ۹۵% واما در دوره های بعدی ۱۰۰% را ثبت نمود. زیرا کبک های مولد با تجربه یک دوره تخم گذاری و نوسانات ناشی از آن، از آمادگی جسمانی بیشتری برای دوره های بعدی تخم گذاری برخوردار هستند. در پایان متذکر میگردد که با توجه درصد بالای تخم گذاری و همچنین سطح کیفی آن در دوره های میانی، باید شیوه مدیریت صحیح و موثر را معطوف به این مقطع زمانی نمود.
کیفیت و راندمان مولدین
میانگین وزن کبک های مولد ۴۵۰ گرم می باشد. اما باید توجه داشت که به ازای افزوده شدن هر ۴۵ گرم به وزن بدن، ۰٫۵ گرم به حجم تخم افزوده می گردد. از سوی دیگر پیش مولدین ضعیف و کم وزن اغلب دارای استخوان بندی و اسکلت لازمه جهت تشکیل پوسته کامل تخم بعد از ۳۰ هفتگی نخواهند بود. بدین معنی که پیش مولدین ضعیف به صورت مولدین (تخم گذار) ضعیف نیز باقی می مانند. وزن بدن کبک های پیش مولد تحت تاثیر عواملی همچون تغذیه، بیماری، نوردهی، فضای پرورش و نوک چینی قرار دارد. اما در این میان تغذیه فاکتوری مهم و ویژه تلقی می گردد. در صورتی که کبک های پیش مولد با توجه به سن، دارای وزن مطلوب نباشند، باید جیره غذایی مورد استفاده را با درصد کمی پروتئین بیشتر تا زمان وزن گیری ادامه داده و به تاخیر انداخت.
وزن هر کبک طی هفته های ۱۴ تا ۱۶ به حداکثر میزان خود خواهد رسید. به طوری که در این زمان ساختار اسکلتی پرنده به سایز بالغ خود رسیده و مجرای رحم تکامل یافته و آماده اولین دوره تخم گذاری می باشد. شایان ذکر است که طی فاصله زمانی مذکور حوادث استرس زا اثراتی سوء و مخرب را در وزن گیری گله بجای می گذارد. لذا باید حتی المقدور باید عوامل تنش زا همانند رفت و آمد های بی جهت، اختلال نور (قطعی برق)، انتقال گله به بستری دیگر و نوک چینی را کاهش داد. در مبحث نوک چینی، بهترین زمان جهت اقدام، پیش از ۶ هفتگی می باشد زیرا گله سریعتر قوای خود را بازیافته و متحمل ضعف رشد کمتری خواهد بود. جهت انتقال گله به بستر تخم گذاری باید توجه داشت که سنین ۱۸ تا ۲۰ هفتگی زمان مناسبی نبوده و می تواند عملی سوء تلقی گردد. زیرا در این هنگام شلوغی بیش از حدی به دلیل جثه بالغ مولدین ایجاد شده و در نهایت به دنبال استرس زیاد، میزان مصرف آب و خوراک برای تعدادی از کبک ها محدود شده و کاهش می یابد. لذا باید پیش مولدین را در سنین ۱۵ تا ۱۷ هفتگی انتقال داد. از دیگر راه های افزایش وزن مولدین در آغاز دوره تخم گذاری به تاخیر انداختن زمان بلوغ جنسی می باشد. گرچه بلوغ جنسی زودرس در صورت حصول وزن مطلوب، رضایت بخش و ارزنده می باشد، اما در صورت عدم وزن گیری استاندارد تا ۱۸ هفتگی، زمان نوردهی گله را باید به تاخیر انداخت. همچنین تغذیه بیشتر کبکها در پیش از دوره تخم گذاری می تواند موجب افزایش حجم تخم ها گردد. افزایش میزان تغذیه می تواند با دفعات مکررغذادهی و کاهش دمای بستر حاصل آید. در پایان متذکر می گردد که هر چند افزایش وزن مولدین و حجم تخم بزرگتر شاخصی مهم و مزیتی قابل توجه تلقی می گردد اما هر کدام از این موارد دارای حد استاندارد بوده و در صورت تجاوز، مشکلاتی اعم از تخم های بیش از اندازه درشت، کاهش آمار تخم، پارگی مجرای رحم تخمگذاری، تشدید کنیبالیسم و در پاره ای از مواقع مرگ کبک مولد را به بار می آورد.
ترس (استرس)
در کنار رشد سریع، وزن مناسب، دوره های مداوم تخم گذاری، روند سریع تکثیر و در کل سهولت پرورش باید توجه داشت که همیشه موارد زیانبار بالقوه ای در قالب عاملی تهدیدگر و مخاطره آمیز در لابلای مراحل پرورش وجود دارد. ترس ناشی از علل گوناگون، عاملی مخرب برای پرندگان بوده که گاهی اوقات منجر به خسارات جبران ناپذیری می گردد. در اغلب اوقات ترس معلول مواردی همچون اختلال نور، تنش صوتی و جسم غیر معمول تحریک برانگیز می باشد. در پرورش کبک، قرقاول و بلدرچین، ترس شدیدترین اثر سوء خود را در دوره تخم گذاری بجای می گذارد. در صورتی که طی دوره تخم گذاری، عاملی تحریک برانگیز یا تنش زا متوجه گله مولد ( تخم گذار) گردد، در اکثر موارد منجر به کاهش آمار یا قطع دوره تخم گذاری گردیده و در مواردی نه چندان بعید به تلفات چشم گیر گله منتهی می گردد. همچنین در دوره پرورش گوشتی به رغم اینکه باید حتی المقدور محیط را جهت وزن گیری مناسب گله آرام نگه داشت، یک مورد تنش صوتی یا قطع ناگهانی نور در شب موجب رمیدن تمام گله شده و اثراتی سوء اعم از نقص عضو (شکستگی بال)، کم خوراکی (کاهش وزن) و پارگی عروق در اثر برخورد(مرگ گله) می گردد. و اما در دوره پرورش جوجه ترس در اکثر مواقع منجر به تلفات می گردد. زیرا جوجه ها در اثر تحریک ناگهانی بر روی هم ریخته که منجر به خفگی گردیده و از سوی دیگر به دلیل جثه کوچک و حساس دچار پارگی عروق قلبی (خونریزی داخلی) می گردند. به منظور جلوگیری از تمامی این موارد می توان اقداماتی ساده اما موثر را لحاظ نمود.
حتی المقدور باید از آبخوری و دانخوری اتوماتیک استفاده گردیده تا رفت و آمد چندانی در بستر صورت نگیرد. یا دفعات تعویض آب و خوراک باید توسط اشخاص معین و مشخصی انجام گیرد. همچنین در باز کردن یا بستن درب سالن پرورش باید احتیاط نمود تا از رمیدن جلوگیری گردد. و اکنون مهمترین نکته را می توان معطوف به شرایط مناسب نور و اعمال دقت هر چه بیشتر جهت جلوگیری از اختلال آن، خلاصه نمود. نور در سیستم پرورش بالاخص دوره تخم گذاری از اهمیتی خاص برخوردار است. لذا باید آنرا به شیوه صحیح تحت کنترل در آورده و در صورت اختلال، طی کوتاهترین فاصله زمانی، شرایط را به حالت اولیه تنظیم نمود. در پایان متذکر می گردد که در صورت وقوع هر یک از موارد فوق می توان اقدامات درمانی همانند استفاده از مکمل های دیپروسیم پلاس و یا ب- کمپلکس را تحت عمل قرار داد.
مدیریت مولدین در دوره تخمگذاری
حصول حجم مطلوب و آمار قابل توجه تخم در مولدین، متضمن مدیریت موثر و بهینه سیستم تغذیه و تعدیل ساختن عواملی همچون نوع ترکیب تغذیه، وزن مولدین و زمان تخم گذاری می باشد که در صورت رعایت، می توان بدان دست یافت. اندازه و حجم بیش از حد تخم غالبا در دفعات سوم تخمگذاری به بعد روی داده که می تواند موجب افزایش درصد شکستگی، هچ ضعیف و همچنین کاهش آمار تخم گردد. لذا باید توجه داشت که رابطه تنگاتنگی بین افزایش حجم تخم و آمار تخم وجود دارد.
اهمیت وزن تخم
وزن تخم مرجع اصلی وزن و سطح کیفی عضلات جوجه در زمان هچ می باشد. زیرا تخم سنگین تر و بزرگتر دارای منبع انرژی (زرده) بیشتری بوده و بنابراین اسکلت و جسم قویتری از جوجه را به همراه خواهد داشت. همچنین آشکار است که در پی آن جوجه های بزرگتر شرایط جوی ۱۰ روز اول پرورش را راحت تر از سایر جوجه ها پشت سر نهاده و در دوره پرورش گوشتی دارای وزن بهتر و ایده آلی خواهند بود. وزن جوجه های یکروزه بر روی وزن جوجه های۷ روزه تاثیر گذاشته و به ازای هر گرم افزایش وزن در ۷ روزگی، ۸ گرم به وزن جوجه در ۳۸ روزگی افزوده می گردد. بنابراین مرتب فوق اتخاذ راهکارهایی جهت افزایش حجم تخم در دوره های اولیه تخم گذاری را تشدید می نماید. بدیهی است که بین وزن تخم در دوره های اولیه تخمگذاری و وزن آن در دوره های میانی و انتهایی، همبستگی وجود دارد. وزن بدن مولد وبلوغ زودرس در افزایش حجم و آمار تخم در دورهای اولیه موثر است اما نکته ای که در میان مطالب کمتر بدان اشاره می شود، بدین شرح است که هر چند افزایش وزن مولد در ابتدا عاملی مثبت بوده ولی در دوره های میانی و انتهایی تخمگذاری می تواند اختلالات و تغییراتی را در حجم و آمار تخم ایجاد نماید.
عوامل موثر
گله های با راندمان و آمار پایین، تخم های سنگینتر و با وزن بیشتری را تولید می کنند. لذا به حداکثر رساندن تولید و آمار تخم در طول عمر مفید گله، کنترل حجم و اندازه تخم را می طلبد. مدیریت مولدین در طول دوره تخمگذاری باید به طور صحیح و با در نظر گرفتن فاکتورهایی مهم اعم از وزن مناسب بدن و برنامه نوردهی، صورت پذیرد. افزایش منظم جیره تغذیه، عاملی ضروری جهت تامین وزن بدن مطلوب و در پاره ای از مواقع تنظیم تخمگذاری تلقی می گردد. به طوری که تغذیه و میزان آن جهت تنظیم وزن بدن برای تولید بیشتر متضمن کنترل تغییر ملزومات غذایی پرنده و واکنش های ناشی از آن بوده که در روند تولید مشهود است. در زمان تخمگذاری، تغذیه باید معطوف به دوام هر چه بیشتر زمان پیک تولید باشد.
تاثیرات وزن بدن
بدیهی است که وزن بیشتر و سنگین بدن، تخم های بزرگ و درشت تر را منجر می گردد. برای مثال افزایش ۱۲% وزن بدن در ۶۰ هفتگی (۱ سال و ۳ ماهگی)، ۱٫۵ گرم را به حجم تخم می افزاید. بنابراین می توان استنتاج نمود که افزایش وزن با افزایش حجم و اندازه تخم رابطه مستقیم و با میزان و راندمان تولید رابطه عکس دارد.
تغذیه و وزن تخم
ترکیبات تغذیه می تواند تا حد نسبی حجم و اندازه تخم را کنترل نماید. از مهمترین ترکیبات جهت تنظیم حجم تخم، اسید لینولئیک، پروتئین و دسته ای خاص از اسید های آمینه می باشند. به طوری که کاهش یا تغییر هر کدام از این عناصر باعث کاهش حجم تخم می گردد. اما باید توجه داشت که کاهش اندازه و حجم تخم نباید قبل از ۴۰ هفتگی صورت پذیرد. لذا استفاده از جیره ثانویه مولد جهت مورد اخیر الذکر را می توان از ۸۸ هفتگی (نیمه دور سوم تخمگذاری)، منظور داشت. اسید لینولئیک بیشتر در ذرت موجود است و چنانکه ذکر شد، کاهش درصدی از آن، اندازه و حجم تخم را کاهش می دهد. بنابراین در جیره هایی که بر اساس ذرت تنظیم می گردد، می توان بجای آن از درصد بیشتر گندم جهت جایگزینی استفاده نمود. در کنار اسید لینولئیک، به پروتئین اشاره گردید اما در غالب موارد این فاکتور از تغذیه دست نخورده باقی می ماند زیرا کاهش یا افزایش آن تا حد زیادی بر روی تولید تخم تاثیر می گذارد. در معقوله اسیدهای آمینه، متیونین بیشترین تاثیر را بر روی اندازه و وزن تخم به همراه دارد. به طوری که در بعضی از تحقیقات نشان داده شده که کاهش اسید لینولئیک و متیونین در جیره ۵۶ هفتگی (۱ سال و ۲ ماهگی)، تقریبا ۰٫۷ گرم حجم تخم را ۲ ماه بعد (۶۰ هفتگی) بدون افت راندمان، کاهش می دهد.
افت راندمان تخمگذاری و تغذیه بیش از حد
از مهمترین چالش ها و مشکلاتی که در گله های تخمگذار با آن رو به رو می شویم افت راندمان و سعی در جهت افزایش با تغذیه بیش از حد می باشد. برای مثال گله ای که با راندمان پایین در حال تخمگذاری می باشد، با فراهم آوردن تغذیه بیش از حد سعی می شود تا میزان و آمار تولید رابه پیک رسانده و با همان جیره آن را ثابت نگه داشت. اما بدیهی است که با این اقدام زمانی که گله به پیک تولید رسید، بلافاصله ظرف مدت کوتاهی راندمان و آمار تولید افت کرده و در کنار آن هچ ضعیف و افزایش حجم تخم را به بار می آورد. در صورتی که مولدین میزان خوراک بیش از حد مصرف خود برای تخمگذاری را دریافت کنند، دارای ساختار غیر عادی تخمدان شده و وزن آنها افزایش می یابد. تغذیه مولدین باید به گونه ای باشد که در ۴ ماه دوره تخمگذاری اندکی افزایش وزن پیدا کرده و با بازپس گیری تدریجی جیره تخمگذار در دوره استراحت، وزن به همان نسبت یا کمتر کاهش یابد. به طوری که منحنی وزن بدن دارای موج سینوسی باشد.
جهت بزرگنمایی تصویر بر روی آن کلیک نمایید.
تخمدان کبک تا سن ۴ ماهگی بدون فعالیت جنسی بوده و طی این مدت هیچگونه تغییری صورت نمی گیرد. اما پس از ۴ ماهگی و پایان رشد جسمی، با اعمال سیکل نوردهی، تغییر و تکامل سیستم تناسلی پرنده صورت پذیرفته که در پی آن کیسه های زرده یا فولیکول شروع به رشد می کند. پس از اتمام رشد، فولیکول پاره شده و تخمک به داخل مجرای قیفی شکل (اینفاندببولوم) راه می یابد. سپس وارد قسمت مگنوم و در امتداد آن قسمت گردنه شده و نهایتا در رحم جای می گیرد. در داخل رحم، عمل لقاح با اسپرم شکل می گیرد.


برچسب: دستگاه جوجه کشی، ماشین جوجه کشی، خرید دستگاه جوجه کشی، خرید ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۳۱:۵۱ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

راهنمای پاک سازی و شستشو و طریقه ضد عفونی مرغداری

 الف : شستشو و ضدعفونی کردن تالار های مرغداری تراز
۱- تخلیه کود حاصل و حمل و نقل آن با اعتنا به دستورالعمل اداره دامپزشکی مملکت باید انجام پذیرد .
سطح ۲- پاکسازی تالار ها در محوطه مرغداری از بقایای کود و مالامال و جنازه و بقیه بقایای آلودکننده از به دور پیشین چهره پذیرد .
مرحله ۳- تمامی تجهیزات و اسباب از قبیل دانخوری ، آبخوری و غیره …… از تالار ها بیرون و جهت شستشو و ضدعفونی به محوطه خارج از سالن منتقل شود .

ماشین جوجه کشی
تراز ۴- با به کارگیری از آب گرم (با فشار قادر ) همه قسمتهای سالن ها از قبیل کف – سطوح داخلی و خارجی دیوارهای سالن – پشت بام و سایر تاسیسات (کارخانه تنظیم دان – انبار ها – محل کار عمل – اتاق نگهبانی و …… .) در مرغداری از کود – لبریز – و گرد و خاک به طور کامل پاکیزه شود . سطح ۵- شستشوی بعدی با به کار گیری از دیتر جنت ها (صابون مایع – محلول های پاک کننده و …… .) انجام گیرد و بعد از آن با آب گرم و فشار مطلوب همگی قسمتها پاکیزه شود .
تراز ۶- تعمیر و نوسازی هر دسته منفذ و برطرف کردن فساد های مو جود در سطح سالن ها و بقیه تاسیسات رفع پارگی های توری پنجره ها در این تراز الزامیست .
تراز ۷- شعله دادن مف و دیوارهای سالن از داخل و خارج تا طول ۱/۵ متر .
تراز
۸- ضدعفونی همگی سطح ها (کف – سقف – دیوارها – پشت بام ) مرحله
۹- تمیزکاری و ضدعفونی سیستم تهویه و سیستم های برق با اعتنا به بند ۷٫ مرحله ۱۰- لایروبی و شستشو و ضدعفونی سیستم فاضلاب با توجه به بند ۷ .
مرحله ۱۱- پس از نقطه پایان مرحله ۹ همه درب ها و پنجره های تالار ها و ایر تاسیسات تا ضد عفونی نهایی پس از نصب اسباب و تجهیزات از ورود احتمالی موش و بایستی بسته شوند تا یا این که افراد غیر مسئول می بایست بسته نگهداشته شود .
ب
:شستشو و ضدعفونی اسباب و اثاث و تجهیزات تراز ۱- کلیه اسباب و اثاث و امکانات مرغداری از قبیل دانخوری و آبخوری و آنهایی که قابل شستشو می باشند به بیرون از تالار ها منتقل شود و باید در سطح اول در آب گرم غوطه ور گردند .
سطح ۲- اسباب و اثاث فوق را مجددا با آب گرم و برس شسته و سپس با ماده ضدعفونی کننده موءثر که در جدول شماره ۱ ذکر شده میباشد به برهه زمانی دوساعت غوطه ور و ضد عفونی گردند و متعاقبا با آب تمیز آب کشیده شود .
ج
:پاکسازی و شستشو و ضد عفونی محوطه مرحله ۱- سطح های آسفالته و بتونی محوطه مرغداری پس از شستشو تالار ها با آب فشار قادر بایستی به طور کامل منزه شود .
تراز ۲- همه سطوح مطرح گردیده در مرحله ۱ و همینطور سطح ها خاکی و …… . می بایست شعله داده شوند .
تراز ۳- اسپری ماده ضد عفونی کننده با دقت به مواد ضدعفونی کننده مفید درج شده در جداول برروی سطوح اعم از آسفالت شده و بتونی و شنی و خاکی الزامیست .
مرحله ۴- آهک پاشی سطوح غیر قابل شستشو محوطه نرغداری پس از انتقال اثاثیه و تجهیزات مرغداری به داخل تالار ها با آب آهک نو انجام پذیرد .
مرحله ۵- تامین محلول ضدعفونی در مدخل درب محل ورود اداری و تالار ها پس از شستشو و ضد عفونی سالن ها الزامیست .
د:
شستشو و ضد عفونی شبکه آبرسانی ۱- کلیه شبکه آبرسانی محتوی آب آشامیدنی طیور تخلیه و لایروبی و شستشو و منزه شود .
۲- مخازن و لوله ها با محل ضدعفونی کننده مالامال شده و پس از ۲۴ ساعت محلول تخلیه و سپس سیستم با آب منزه شستشو داده شود .
ه
:استفاده از فرمالین جهت ضد عفونی ۱- استفاده از لباس کار – ماسک و دستکش مطلوب در زمان استعمال از فرمالین حتمی می باشد .
۲- قبلی از آغاز به کار گیری از فرمالین بایستی همه پنجره ها و هواکش ها و کلیه نقاطی که امکان خروج گاز از آن‌ها وجود دارد بسته شوند .
۳- پس از قرار دادن کلیه وسایل و تجهیزات و ملزومات قضیه نیاز دوره رشد در داخل سالن ها نسبت به توزیع بستر مناسب و سلامت به نحوی که در مسیر رفت و آمد قرار نگرفته باشد مبادرت و متعاقبا نسبت به گاز دادن اقدام شود .
۴- در صورتی که جهت ضدعفونی تالار ها از ادغام پرمنگنات و فرمالین استعمال شود به میزان دست کم ۱۰ گرم پرمنگنات و ۲۰ سانتی متر مکعب فرمالین برای هر متر مکعب اضطراری می باشد . دستکم سکو حرارت سالن کمتر از ۲۵ سکو سانتی گراد و رطوبت نسبی ۶۵ درصد باشد .
بخار
دادن (با غلتک ۱× ) ۴۰
سی سی فرمالین +۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم برای هر ۲/۸ متر مکعب روش


برچسب: ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۳:۳۱ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

تولک بری در مرغان تخمگذار

 این برنامه برنامه ای اضطراری و موثر برای گله های تخمگذار تجارتی می باشد که به ساخت زودتر از موعد گرایش دارند و به عنوان یک خط مش استاندارد در گله های مامان تخمگذار قضیه توجه قرار گرفته می باشد طی ده سال قبل مشاهده شده که گله های تخمگذار سپید وقهوه ای همواره زودتر از موعد شروع به ساخت می کنند و به عبارت دیگر بلوغ زودرس دارا هستند این مسئله اکثر در فیض کار متخصص ها ژنتیک و اصلاح نژاد می باشد که سبب ساز به کاهش دوره پرورش و ارتقاء هفته های زمان ساخت ودر نتیجه تعداد اکثر تخم مرغ بر شالوده مرغ پای تخم می باشد .

ماشین جوجه کشی

راجع به رآشیانه هایی با محیط های در اختیار گرفتن شده که نصیب اعظم رشد گله در انجا انجام می شود آغاز زود هنگام تولید ، مدام سبب ساز به ارتقا تعداد تخم مرغ بر پایه مرغ پای تخم نمی شود این موضوع به خصوص در آشیانه های گشوده راستگو است ولی در لانه های پرورشی نیمه باز در امریکا و اروپا نیز گله هایی که در مدت ارتقا طول روز ، بازه زمانی پرورش را طی می کنند در حوالی 16 تا 17 هفتگی به تخم می ایند که مضاعف زود رس می باشد . منتخب از این ایراد به حافظه تغذیه آزاد در ارتفاع زمان پرورش در اختیار گرفتن ناقص وزن تن وعدم استعمال از نوروروشنایی تصنعی و مصنوعی جهت در اختیار گرفتن بلوغ جنسی هست در نواحی گرمسیری و نصفه گرمسیری به علت شدت نور و روشنایی دوچندان تولید چه بسا زودتر نیز آغاز می شود . این مسئله در گله های مامان هم اتفاق افتاده میباشد به نحوی که با آغاز زود هنگام تولید تعداد تخ مرغ های غیر قابل جوجه کشی به شدت افزایش می یابد گذشته از 25 هفتگی هیچ تخم مرغی برای جوجه کشی از گله جمع آوری نمی گردد چون تخم مرغها کوچک هستند و قابلیت و امکان جوجه در اوری آن‌ها اندک میباشد و کیفیت جوجه های به دست آمده هم ذیل می باشد . برای اجتناب ازتولید زود رس مرغدار می تواند برنامه تولکبری پیش از آغاز ساخت را به کار گیرد این برنامه چندان جدید نیست ودر حقیقت 30 سال پیش از این نیز به کار برده می گردیده هست برنامه های متفاوتی برای انجام این عمل وجود دارااست باید خاطرنشان کرد که نام پرریزی برای این برنامه چندان مناسب نمی باشد چرا که پرندگان اصلا پرریزی نخواهند داشت بهترین نام برای این عمل برنامه تاخیر در آغاز ساخت هست این برنامه شروع تولید را به راحتی فی مابین 14 تا 21 روز به تاخیر انداخت . بر پایه تجربیات نگارنده این برنامه تولک بری قبلی از شروع تخمگذاری نتیجه نیکی داده می باشد درعین حال قویا پیشنهاد می شود که در اجرای این برنامه نظر کارکنان و کارشناسان ایجاد هم نظارت شود درگله های تخمگذار تجارتی این برنامه فقط در مواقع حتمی به فعالیت می رود ولی درگله های مادر تخمگذار سپید و قهوه ای این برنامه به حافظه فواید قابل توجه ای که در ایجاد داراست اصولا به عنوان یک رویه استاندارد موضوع به کار گیری قرار می گیرد .
شیوه
اجرای برنامه •دان به مقطع 6 روز در مرغ های تخمگذار سپید و قهوه ای انقطاع شود .
• آب در پرنده هایی که روی زمین یا این که بستر محافظت می شوند جدا شود .
7 تا 11 روز پس از آغاز برنامه دان به نسبت 11 پوند برای 100 قطعه پرنده مقدمه شود .
•بعد از 14 روز دان به طور آزاد داده شود .
مدت
اجرای برنامه •در
گله های مادر دربین 16 الی 21 هفتگی •در هنگامی که تولید گله بین 1 تا 10 درصد می‌باشد .
عارضه ها
انجام این برنامه •جهت اجتناب از مقدمه زود هنگام ساخت که منجر به کاهش حداکثر تولید کاهش تداوک ساخت و افزایش تلفات زمان ساخت ناشی از بیرون زدگی مقعد و همچنین کانی بالیسم میباشد که به دنبال تخم مرغ های دو زرده حاصل می شود .
•جهت ارتقا تعداد تخم مرغ های قابل جوجه کشی در گله های مادر تخم های گذارده گردیده قبلی از 25 هفتگی برای جوجه کشی به کارگیری نمی شوند .
مزایا
: •رسیدن
به همزمانی بلوغ جنسی بهتردر پرنده ها که از نظر فیزیکی اماده برای تخم گذاری می شوند •دستیابی به وزن بدن بالاتر در مقدمه دومی زمان ایجاد این اندازه برای نژادهای تخمگذار سپید ، 50 گرم و برای نژادهای تخمگذار قهوه ای 100 گرم می باشد .
•پیک تولید با انجام این برنامه میان 92 تا 98 درصد و تداوم خوب تولید بیش از 20 هفته بالای 90 درصد به طول می انجامد .
تلفات
پایین • یشترین تعداد تخم مرغ تولید شده بر پایه مرغ پای تخم و بهبود ضریب تبدیل خوراک .
•همچنین
تعداد تخم مرغ قابل جوجه کشی عمده درصد جوجه درآوری خوب تر و جوجه بخش اعظم به ازای مرغ پای تخم معایب
یا این که ملاحظات مهم •این رویکرد عموما معیابی برای مرغ های تخمگذار که در قفس پرورش می یابند ندارد .
•برنامه واکسیناسیون می بایست در سن 16 تا 17 هفتگی یا 10 روز پیش از استارت برنامه به اتمام رسیده باشد .
•این برنامه ممکن می باشد برای گله هایی که روی بستر محافظت می شوند استرس زا باشد و بدین ترتیب عامل ها بیماری زا مجال طلب می توانند قضیه ساز باشند وباید زمینه دقت قرار گیرند .
•در صورتی که در خلال برهه زمانی گرسنگی پرنده ها بتوانند از بستر دانه برچینند نتیجه برنامه خوب نخواهد بود .
•یک بازرسی عینی دور از شوخی می بایست روزمره از پرندگان در خلال گرسنگی وجود داشته باشد .
•این برنامه در تخمگذاری های تجارتی پس از 20 هفتگی پیشنهاد نمی شود .
•این
برنامه برای گله های مادر گوشتی سفارش نمی شود


برچسب: ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۳:۳۰ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

بررسی اشکال نوع های بلدرچین

 پنج نوع بلدرچین ژاپنی به اسامی زیر وجود دارد :

1 pharach مالامال های این پرنده از دو رنگ مخلوط با هم صورت می گیرد . بلدرچین نر چهره و گلوی قهوه‌ای دارااست و نصیب بالای سینه‌ی آن به رنگ دارچینی می باشد . اما در ماده ها صورت، گلو و قسمت بالای سینه دارچینی روشن با رنگ سیاه مخلوط می باشد در حالی که قسمت پایینی سینه خرمایی رنگ می‌باشد . پرهای بلدرچین عمدتا مخلوطی از رنگهای سیاه قهوه ای و حالتهای سایه دار آنهاست .

ماشین جوجه کشی

2 British Range نوعی
از بلدرچین با پرهای سیاه است English
white 3 نوعی
از بلدرچین با پرهای سفید و قسمتهای سیاه است Manchurian
Golden 4 پرنده های به رنگ طلائی یا این که رنگ گندمی می باشند .
Tuxedo
5 این بلدرچین از گونه بلدرچین دو رنگ می‌باشد .


برچسب: ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۷:۳۷ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

بررسی اشکال نوع های بلدرچین

 پنج نوع بلدرچین ژاپنی به اسامی زیر وجود دارد :

1 pharach مالامال های این پرنده از دو رنگ مخلوط با هم صورت می گیرد . بلدرچین نر چهره و گلوی قهوه‌ای دارااست و نصیب بالای سینه‌ی آن به رنگ دارچینی می باشد . اما در ماده ها صورت، گلو و قسمت بالای سینه دارچینی روشن با رنگ سیاه مخلوط می باشد در حالی که قسمت پایینی سینه خرمایی رنگ می‌باشد . پرهای بلدرچین عمدتا مخلوطی از رنگهای سیاه قهوه ای و حالتهای سایه دار آنهاست .

ماشین جوجه کشی

2 British Range نوعی
از بلدرچین با پرهای سیاه است English
white 3 نوعی
از بلدرچین با پرهای سفید و قسمتهای سیاه است Manchurian
Golden 4 پرنده های به رنگ طلائی یا این که رنگ گندمی می باشند .
Tuxedo
5 این بلدرچین از گونه بلدرچین دو رنگ می‌باشد .


برچسب: ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۳:۵۷:۰۸ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)

آیا ناف التیام نیافته مدام به مضمون‌ جوجه بد می باشد؟

• تندرست جوجه ها در مقطع تفریخ می تواند بر روی کیفیت جوجه های گوشتی ، فرآیند رشد و خصوصیت های گوشت آن‌ها تأثیر بگذارد . غربال جوجه های ضعیف بعد از تفریخ انجام می گردد . جوجه های سلامت را می بضاعت و توان با نگاه کردن به هوشیاری آنان ، وجود

ماشین جوجه کشی


• تحقیقات منتشر نشده ای نشان داده می‌باشد که جوجه های با ناف دکمه ای کوچک به خیر و خوبی جوجه های با ناف به طور بدون نقص بسته گردیده تفریخ را انجام نمی دهند، که این منتج به کاهش وزن جوجه های گوشتی شده که به دلیل عدم تشخیص عفونت کیسه زرده در هنگامی که جوجه ها درجه 1 بوده اند می باشد .
• در درحال حاضر حاضر هیچ رویه علمی و استانداردی برای تحلیل کیفیت جوجه های تفریخ شده وجود ندارد و معمولاً این کار با اعتنا به مشاهدات شخصی (بصری) کارکنان جوجه کشی و یا این که کشتن جوجه ها جهت نمونه برداری از حضور باکتری ها در کیسه زرده، صورت می گیرد که هیچ یک از این شیوه ها برای تشخیص عفونت کیسه زرده در جوجه های تازه تفریخ گردیده دارنده سرعت و اعتبار کافی نیستند .
ابزار
جدید تشخیصی دمانگاری توسط مادون قرمز‌رنگ (IRT) ، مقدار گیری دمای سطح یک شیء و سناریو این داده ها به عنوان یک تصویر می باشد . به تصویر سمت چپ نگاه فرمائید که در آن نمای یک جوجه که به پشت خوابانیده شده نشان داده شده می باشد . در قسمت بالا ناف، پاها در هر دو طرف و شکم در وسط می باشد . نواحی زردرنگ رنگ گرمتر و نواحی آبی‌رنگ و سیاه سردتر هستند . این تکنولوژی در گاو و اسب برای تشخیص زود هنگام جراحت و عفونت ها پیشین از پیدایش علائم دیده می شود . با تشخیص به موقع عفونت ها، درمان مؤثر خواهد شد . این معالجه نخستین هزینه های مربوط به راندمان تولید ضعیف و احتمال ارتقا مرگ و میر را کاهش می دهد .
ناف
سیاه هدف از این پژوهش ها ، ارزیابی IRT به عنوان یک ابزار برای تشخیص به موقع عفونت کیسه زرده در جوجه های گوشتی می باشد . در شرای IRT در تشخیص عفونت کیسه زرده مؤثر باشد، این روش می تواند حذف های غیر حتمی جوجه ها را پس از تفریخ کاهش دهد و کیفیت جوجه های گوشتی و راندمان تولید را بهبود ببخشد .
جوجه
های تندرست و ناف دکمه ای آنچه ما انجام داده ایم: جوجه های با ناف دکمه ای جزئی، در یک مکانی از یک کارخانه جوجه کشی تجاری عده آوری شدند . جوجه ها به جز، ناف دکمه ای آنان سلامت به حیث می رسند (تصویر شماره 8763 در سمت راست) . جوجه های سالم با ناف های کاملاً بسته گردیده نیز جمع آوری شدند (تصویر با شماره 9273 در سمت چپ) . تصاویر به وسیله دوربین IRT در سنین 0 ، 3 و 6 روزگی گرفته شده است . دمای نواحی ناف جوجه ها مقدار گیری شوید . جوجه ها نیز در این روز ها وزن گردیده و سالم عمومی آنان به صورت بصری زمینه آنالیز قرار گرفت . همه جوجه ها به بازه زمانی 6 هفته رشد کردند . مصرف طعام و مرگ و میر در کل دوره رشد ذیل محاسبه قرار گرفت . در سن 6 هفتگی طیوران به رخ مستقل وزن کشی شدند و بعد به راءس پردازش تجاری فرستاده شدند .
آنچه ما فهمیدیم: در سن 0 روزگی هیچ اختلافی در وزن جوجه های با ناف سلامت و ناف دکمه ای وجود نداشت . در روز 3، جوجه های سالم نسبت به جوجه های با ناف دکمه ای سنگین وزن تر بودند و در 42 روزگی جوجه های مجموعه سالم هنوز هم سنگین خیس از جوجه های تیم ناف دکه ای بودند (به جدول تحت نگاه کنید) .

وزن
در 42 روزگی
وزن
در 6 روزگی
وزن
در 3 روزگی
وزن
در 0 روزگی
تیمار

a2575

a128 .9

a77 .9

a43 .9

سالم

b2471

b119 .5

b74 .2

a44 .6

ناف
دکمه ای
در جدول فوق و تمام جداول دیگر در این گزارش، مقادیر با صحبت "a" نسبت به مقادیر ی که در یک ستون با حرف کوچک "b" نشان داده گردیده اند اختلاف آماری داراست .

هیچ اختلافی فی مابین تیم سلامت و گروه ناف دکمه ای در ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر وجود ندارد . در هر دو مجموعه جوجه های سلامت و ناف دکمه ای، از روی وزن در 0 روزگی، وزن بعدی تا حدی قابل پیش بینی بود . پرنده های با وزن 0 روزگی زیر خیس از میانگین در ارتفاع ساخت سبک خیس می نظیر و پرندگان با وزن 0 روزگی عمده سنگین وزن تر می شوند . وزن 3 روزگی و 42 روزگی در جوجه های ناف دکمه ای هم بستگی بیشتری نسبت به جوجه های سالم دارد . این بدان مفهوم هست که آن جور از جوجه های ناف دکمه ای که کارکشته به بدست آوردن وزن قابل قبولی در مراحل نخستین می‌باشند به احتمال زیاد دارای وزن بالاتری در ارتفاع زمان رشد می باشند . اکثری از تحقیقات قبلی نشان داده می باشد که وزن اولیه و وزن حمل (کشتار) به نیز دارای ربط هستند . اما این ارتباط ممکن میباشد در جوجه های ناف دکمه ای حتی توانمند تر هم باشد، که این در همه گله های جوجه های گوشتی وجود دارد .


ماکزیمم
دمای 6 روزگی (0C)
ماکزیمم
دمای 3 روزگی (0C)
ماکزیمم
دمای 0 روزگی (0C)
تیمار

a38 .3

a38 .4

a36 .6

سالم

a38 .5

b38 .1

b36 .4

ناف
دکمه ای
در جدول فوق تمام جداول دیگر در این گزارش، مقادیر با صحبت "a" نسبت به مقادیر ی که در یک ستون با سخن کوچک "b" نشان داده شده اند اختلاف آماری داراست .

حداکثر دمای ناحیه ناف در 0 و 3 روزگی در جوجه های سلامت گرمتر از جوجه های ناف دکمه ای بود . در 6 روزگی ، دیگر اختلاف گذشته در دمای ناف بین تیم ها وجود نداشت . در جوجه های ناف دکمه ای دمای ناف در صفر روزگی، وحدت مثبتی با دمای ناف در 6 روزگی داشت و نیز وزن در روزهای 6 و 42 . ولی در جوجه های سلامت این طور نیست . این نشان می دهد که در جوجه هایی که در حال حاضر به وسیله عفونت در گیر تنش گردیده اند (جوجه های ناف دکمه ای) به وسیله مرتبه حرارت در صفر روزگی می توانایی کیفیت جوجه و تلاش آن را در هفته اولیه معاش و بالاتر از آن پیش بینی نمود . از جوجه های ناف دکمه ای ، جوجه هایی که ماکزیمم دمای تراز ناف تحت تری در مقطع هچ دارند، به احتمال فراوان در ادامه دمای ناف ذیل تری دارند و نیز به احتمال فراوان وزن کمتری دارا‌هستند . همچنین در میان دمای ناف در 3 و 6 روزگی و وزن در 42 روزگی در جوجه های ناف دکمه ای وحدت وجود داشت . این نتایج به این مضمون‌ میباشد که IRT می تواند برای تشخیص این که کدام یک از جوجه های ناف دکمه ای در بازه زمانی رشد از فی مابین خواهند رفت و کدام پرورش خوبی انجام خواهند داد و می توانند در مزرعه مرغ گوشتی قرار بگیرند، یاری کند .
ته خط : IRT ممکن میباشد ابزار مناسبی باشد برای تشخیص این که کدام یک از جوجه های ناف دکمه ای در واقع جوجه های ضعیفی می‌باشند (که بایستی حذف شوند) و کدام جوجه ها به طور معمول به تیتر جوجه های گوشتی خواهند رفت و باید برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده شوند .
از
اینجا کجا برویم؟ پژوهش ها
بیشتری برای تأیید نتایج مورد دعوا در اینجا نیاز می باشد تا ببینیم که آیا IRT ابزار مؤثری برای جداسازی کیفی جوجه ها با در حیث به چنگ آوردن سویه های مختلف ژنتیکی، سنین متعدد گله مرغ مادر و مشکل ها گله مادر می باشد؟ در صورتی‌که اطلاعات بیشتری عده آوری شود، امر العمل ها می تواند برای دمای قابل پذیرش ناف با IRT به جهت با صرفه سازی کیفیت عالی جوجه ها و سعی جوجه های گوشتی توسعه و گسترش یابند .
مفاهیم
صنعتی روش های متداول برای تعیین کیفیت جوجه قابل اطمینان نبوده و متناقص می‌باشند . در درحال حاضر حاضر در هر صد جوجه ای که از جوجه کشی ها برای مزارع مرغ گوشتی رسول می شود دو جوجه غیر مناسب وجود دارااست و تاکنون تا 2% مرگ و میر جوجه های گوشتی که ممکن است به برهان کیفیت تحت جوجه حادثه بیافتد (یا دیگرعوامل جوجه کشی) پذیرفته گردیده می‌باشد .
در حالتی که راه و روش های علمی بیشتری برای نشان دادن کیفیت جوجه ها وجود داشت ، کیفیت جوجه ها می توانست در روز تفریخ و گذشته از این‌که جوجه ها برای مزارع مرغ گوشتی فرستاده شود، به دقت مسئله قضاوت قرار گیرد .
این تکنولوژی دارای پتانسیل لازم برای بهبود سالم طیور و امکانات عیب شناسی می باشد . به واسطه استفاده از IRT ، تشخیص های زودتر و دقیق تری از عفونت کیسه زرده امکان پذیر می شود . IRT ، می تواند یک ابزار گران بها برای جوجه کشی ها و کل زنجیره طیور فراهم کند .


برچسب: ماشین جوجه کشی،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۴:۰۱ توسط:ت.ج موضوع: نظرات (0)